Artikel 1. Algemeen

Wijkgezondheidscentrum De Hoek, waar verder naar wordt verwezen als WGC De Hoek, respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe WGC De Hoek, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u via de website een afspraak maakt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult of uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat WGC De Hoek de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. WGC De Hoek verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van de website kunnen we de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u zelf verstrekt:

 • Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht
 • Inschrijvingen: voornaam, naam, adresgegevens, contactgegevens, persoonlijke eigenschappen, rijksregisternummer, gegevens betreffende de gezondheid, financiële gegevens, foto, …   
 • Afspraken: voornaam, naam, …
 • Vacatures: voornaam, naam, CV
 • Inhoud van correspondentie met ons
 • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

WGC De Hoek geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. We maken gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging

WGC De Hoek beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die de website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Als u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

WGC De Hoek verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, behalve indien de wet dit niet toestaan bijvoorbeeld wat betreft het medisch dossier beheert door de artsen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat WGC De Hoek bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht van bezwaar tegen de verwerking

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Als u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via:

 • e-mail: privacy@wgcdehoek.be
 • post: Gelijkheidstraat 1 bus 00.01, 8400 Oostende
 • telefoon: 059 703700

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat WGC De Hoek inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf het moment dat ze op deze pagina zijn gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacyverklaring.

Artikel 8. Contact

Als u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, dan kan u WGC De Hoek contacteren via:

 • e-mail: privacy@wgcdehoek.be
 • post: Gelijkheidstraat 1 bus 00.01, 8400 Oostende
 • telefoon: 059 703700